There was an error in this gadget

Nov 17, 2009

GaaPrinDa


Wvims…Ani nela midioda wvimashii… siamovnebdaa wvtebi rom asvelebda….3 eklda 5 wutii… inglisurze agviandeboda magram mere ra….iq mainc aravinaa iseti roo karg xasiatzee daayenoos….es gde mis cxovrebashi yvelaze sashinelii iyoo …dges dilit rogorc yoveltviis daureka lukam… da ragac sxvanairad daiwyo laparaki..imis magivrad ro etqvaa rogor xar rogor momenatreoo…. Ragac seriozuli saqme maq shentan da iqneb dges skolis mere semxvdeo…. Anis gaukvirdaa …mtelii gakvetilebii suu magaze piqrobda magraam ver xvdeboda….rogorc iqna damtavrda gekvetilebii da ani sirbilit wavida Lukas shesaxvedrat…..dainaxa tu ara chaexuta ,magram luka ragac civii iyoo… es ar iyoo is luka romelsac icnobdaa da romelic uyvardaa..titqoos shecvliliyo ;(lukam ratomgac anii moisoraa da daowyo lap : auu ani ar vici rogor gitxraa.. michirs magraam sxva gza ar maq  es ori dgea ar vici ra mcirs  shentan lapis survilii agar maq..  arc sentan sexvedra agar minda  mapatie magram unda davshordet  vici ro giyvarvar da mapatie guls ro gatken magram sxva gza agar maq  … ani daibna ar icodaa ra eqnaa tirili undoda da ver tirodaa,yvirili undoda magram titqos xma ar qonda… risi tqmac shedzlo es iyoo : ratoo ?? luka gawitlda titqoos xma chauvardaa: ici anii!! Me sxva shemiyvarda es tqva tu ara anim ragac sashineleba igrdzno  titqoos yvelaperi kargii daaviwyda da yvelaperi cudi gaaxsendaa ,titqos mashi cxovelma gaigvdza undoda luka moekla magraam shexeda mis tvaleb tu ara es yvelaperi daaviwydaa,, tqva kaio aigoo chantaa da wamovida…wvims…Ani nela midioda wvimashii… siamovnebdaa wvtebi rom asvelebda….3 eklda 5 wutii… inglisurze agviandeboda magram mere ra….iq mainc aravinaa iseti roo karg xasiatzee daayenoos….es gde mis cxovrebashi yvelaze sashinelii dge iyoo ..titqoos misi cxovreba mtlianad sheicvala.. agaraperi unda gardaa imis ro es dge cxovrebidan waeshala..ver sheamchnia rogor shevida inglisurze rogor dajda da saertood rogor chatarda gakvetili mxolod bolos gamopxizldaa roca ragac sxvanairi xma gaigo….gaixeda gverdze da dainaxaa IS…. Ar icoda vin iyoo an ra undoda mis gverdze ..anim ver gaigoo da kitxaa : rame mitxari ? IS: kii iqneb matxovo panqari shen main ar wer da me gamityda  ani : aige ra problemaa da ise shen saidan gachdi aq ?? IS: exa shemamchnie  dges gadmovedi tqventan da mteli erti saatia shen gverdze vzivar ani :Oops ver shegamchnie  IS: eseti sheumchneveli var ? :D ise me gio mqvia  shen ani xoo ?? dges ramdenjerme gkitxa maswma ragacaa da shen xma ar gaeci .. ra gchirs ?? Ani : ui martla ver gavige albat  xo me ani mqvia  ravii araperi iseti albat xasiatze ar var ….titqoos anis am laps mere daaviwyda lukatan momxdari ambavi da gamxiarulda…. Am dgem kargad caiara  gios ro elaprakeboda mxiaruldeboda da iseti grdznoba qonda titqoos mteli cxovrebaa icnobs  cxovrebashi pirvelad ar undoda damtavrebuliyo gakvetili magraam gakvetili anis samwuxarod male damtavrda  roca avtobushii avida uknidan nacnobi xma moemsa  gaixeda da dainaxa gio  titqoos ragac igrdznoo  ise gauxarda kivili undoa magraam ar sheimchnia .. .. yurebshi gaiketa naushnikebii , charto musika (mxiaruli ) daa su egimeboda  naxeari gza ese gaiara shemged vigacam xeli daado sebrunda da gio iyo  gio: sad midixar ? ani : saxshi shen ? gio : mec  sad cxovrob ? ani : qavtaradzeze  meeqvseshi  shen ? gio : me meotxeshi  kaia axlos vart  ise rome skolashi dadixar ?ani : 161 sheen ? gio: mee baxrtionze kerdzo skolaa da iq.. ise axlos vart  tu ginda inglisuriis gdeebshi gamogivlii da ertad wavidet xolme ?? anis dzaan gauxardaa totqoos guli gadautrialda : kai araa problema  ani saxshii dzalian bednieri mivida ….. su gioze piqrobdaa …luka saertod agar axsovda..erti suli hqonda rodis movidoda paraskevi ro gio enaxa… es ori dges ise gavida titqos verc sheamchnia  paraskevs rogorc iqna damtavrda skola..ani gios elodeboda magram mere gaaxsenda rom gios ar utqvia sad unda shexvedrodnen ertmanets da arc misi nomi hqonda amim moiwyina …. Gaargdzela gzaa gacerebamde da iq shecherda… elodeboda avtobulii magraam misi piqrebi su sxvagan iyvnen erti suli hqonda rodis naxavda MAS…didi lodinis mere rogorc iqna movida 44 ….es avtobusi zustad ingtan ar midioda magraam anim ipiqra cotas pexit gavivli iqneba sxva rameze gadavitano yuragdebao  rogorc iqna mivida ingzee magram im dges gio ar gamochenila  da arc shemdegi 1 kvira  marii yovel gakvze sixarulit midioda iqneb dges movies gio iqneb dgesoo magraam gakvidan suu cud xasiatze gamodioda  imis mere rac gio gaicnot mtlianad sheicvala  agar iyo iseti cancara da agarc su icinoda , su karg xasiatze iyoo magraam is awuxebda ro gios ver xedavdaa  gamgamobis misi tvalebii esizmreboda da dilit gaxarebuli igvidzebda  ai ukve 2 kviraa anis gio ar undaxia magram mainc masze piqrobs.

The EnD


Me gamoshterebuli videqii pir dagebuliiiii...ar vic es ra grdznobaa iyoo ar vicii nikushas sityvebit gaxarebuli viyavi tu piriqiiit....ar vicodi ra meetqvaaaa..
nikusha: arapers ar metyvii?
mariami: ici nikusha ese uceb arapriis tqqmaa ar shemidzlia iqneb da dro momceee..?? : )
nikusha: kaii :)
da is wavida da mec wamovediii.....movida inglusriis dgeeecc dzaan vnerviulobdiiii....radgan iq nikaa damxvdebodaa...ro mivediii nika chveulebriiivad damxvdaaa isev ise rogorc adre titqoos araperi ar momxdaraa...!!!me gavbrazdiii ar vicodii ra mouvidaa...nika ra xdeba? vkitxe me
nika: araperi moxvedi maar?
mariami: xooo :)
nika: ras shvebi momenatreee
am sityveebis gagonebaze davmshviiidii anu araperi ar momxdaraa....
mariami: ravi araperi senkeen? :)
nika: araperiiii....
isev roogoorc adre gavidaaa es dgeec :)
nikam tavis da gamacno...mako... dzaan sayvareli gogoaa dzaan shemiyvardaaa
gavida didi xani...nikam mkitxaaa
nika: dapiqrdii imaze ar geyo droo?
mariami: au nikuush ar viciii raa verapers ver getyvi ar vici ki ro gitxraa swori iqneba tu ara
nika: kai rogorc gindaaa:)
da wavida mec wavedii..... sagamos makoom momweraa ro nikazeundoda laparakii
mako: mariii icii ar viic seworeed viqqcevii tua ra mara maicn getyviii imitom rom dzaan meshiniaa...
mee uceb cudad gavxdiiii...
mariami: mitxarii mako ra xdebaaaa
mako: marii nikaa cudadaaa male mokvdebaaaa....:)dzaan cudaddaaa da gtxooov ra dzaan cudad var...ar giyvars chemi dzmaA? mas dzaan uyvaxraar da dzan itanjebaa dzaan meshiniaa ro am ambavma ar imoqmeedooos da ar momiklaaas dzmaaa ;(gtxooov rameeee qeeni raa gtxooov
me iqve gavshrii amis gagonebazeeee kivili daviwyee da tvalebidan cremleebi ise momdiodaa ro didxans ver gavcherdiii ;(
mariami: makoo ar vici ra gitxraaaa makoooo cudad var meeec... exave vnaxav nikas da davelaprakeebiii....
da mec nikastaan gaviqecii skolashiii
is skoliis ezoshi damxvdaaa..
me daviyvireee NIKAAA NIKAAA!!!
nikam ragac bednieri saxiit gamomxedaaa... MODII NIKAAAAA NIKAAAa
nikagamoiqcaaa
nikusha: ra gchirs mari? rashia saqnme
me daupiqreblaad vutxarii NIKA MIYVARXAAR NIKA!!! ar mindaaa ro dakargooooooo!!!
nikushaa:: nu nerviulob me su shentan viqnebiii :*:*:*:*:*
mex dzaan miyvarxaar :*:*:*
am sityvebzee me mas chavexutee da didi xani ar vushvebdii
mariami: nika ar ginda mitxra sheni piradii cxovrebis shesaxeeb?
nika: ra maq satqmeeli ro?
mariami: ai sheni avatyopobis shesaxeb
nika: avadmyopobiiis? xoooo saidan gaige?
mariami: ra mnishvnelobvaa aq gaviugee :*:*da
minda gitxra rom rom dagkaroo mec movkvdeeebiii...miyvarxaaar dzaaaaaaan!!!
nika: mecmiyvarxaar nu nerviiulob me sadac ar udna viyto su shentan viqneebii :*
me da nika bednieriaaad viyavbiiit...dgitidgee cudad xdeeebodaa.mec vxvdebodi ro mas vkargavdii...ar tges shuagames mako mirekavs..
mako: marii male wamodii chqaraaa savatyoposhia nikaaa Kvdebaaaa!!
me iqve gavshrii mobiluri xelidan gamoivarda uceb gavardi savatyopshiii...
palatashi shesuls nikas shemxedvareee tirili amitydaaa..man mitxra ro axlos mivsuliyavii...me tirils ver vikaveedii...mman daiwywoo lapraki tumca dzan uchirdaa..
nika: mari dzaan miyvaxraar gaxsovdes es..sheni siyavbruli vkvdebi..icode sadac ar unda viyoo tundac iq sadgac cashi me shen dzalianmiyvaxrar da yoveltvis shentaan viqnebi yoveltvis dagicaav..shen chemi cxovrebiiis azri iyavii da iqaac iqnebiii..icode ro me shenshi vcxoovroob...miyvarxaar dzaaan
me nikas sityyvebze tirilii amityda da mas movexvieeee...!!
su imas vmeorebdi ro is gadarcheboda ar mokvdeboda chemtan iqnebodaaa...
magramxelshi mikvdeboda.Uceb ragacam wiwini daiwyoo nika kompashi chavrda tu ra yo ar vicoiii mokvdaa..me kivili avtexe uceb eqimi shemovardaa..me garet gamagdooo...:( cudad gavxdi taviis mokvlaamindodaaaa...uceb eqimi gamovidaaa.....da gvitxraaa tavd axrilmaa..samwuxarod verapeir ver hsevdzeliit 1saati martodarcha sicocxleee... palatashi jer dedamisi shebvida mere sxva ese gavidaaa 55wutii me xlodo5 wuti damrcha,..palatashi shesulmaaaa mivardiiiiii sawoltaaan da nikaas ro shevxede chavikeceee...sacodavad tvalebi chalurjebuli qondaa....
mivarid chavexutee da xels ar vushvebdii nikas xeli ekida chemzee magram vxvdebodi ro tandataan mishvebdaa,,,me kivili daviwyee..isev gasma wiwinis xmaa... zustan1saati gavidaaaa... man xelsii ghamishvaa me si magrad magrad chaviixute da kivili daviwyee moiovtqvamdii: gmerto ar wamartvaa gemrto movkvdeebi mec wavyvebi ogond nika ara ogond nikaaa ara gmertoooooo....ragaca meshveleeba gmetot gtxoov damibrunee gmerto gemuidarebiii movkvdebiiii...vtirodi da gmerts vevedrebodii mis dabrunebaas....
uceb ragac vigrdzeeniii nikak xeli chamkida da momichiraaa...da mitxra mariami shen gadamarchinee shenma siyvarulma sikvidlisupleba ar momcaaaa!!! me bednieriii is echavexutee ro ar iciiiittt... :*:*: nikaa miytvaxrar miyvaxraar miyvaxraar :*:*
esew ti iyo chveni ambaviii.....albat xvdbeit roogr damtavrdeboda yvelaperii ;) chven didi xani viyaviiit ertaad.... :) da ertad movkvdebit kideec :*:*: ertxel me mas sikvidilis upleba ar mivecii da arc arasdroos ar mivceem :* :)

ContiNiu


me davjeqii inglisurzee araperi ar momismeniaaa....chemi piqrebi mxolod imastan iyoo neta rato ar iyoo? rame xo ar chiirs? < tavshi mxolod es kitxvebi mqonda :( kai es dge gadavbitanee meoree dgees isev inglisurze wavedii mashinac ar damxvdaaa...dzaan uxasiatoood viyaviii...dedahcmei gijs gavdaaaa me eseti giji bavshvii uceeb davchkviandii da wynari gavxdii...xvdbeit albat ra rtuliaaa....Tirilii mindodaaaa.... ese gavida 1kvira ...isev movida inglisuriis dgeee... is euxasiatood wavedii ise ro ar vicii...mivedi tu da karebi shebage ras vxedav chem merxzeeee Is ziiis..... sixaruliisgan kivilii mindodaa..dzlivs shevikavee tavi roo gavqceuliyavi da magrad chavxutebodii...:) man ise lamazad shemomxeda ise ise maklda es gimilii ro ar vici..... mivedi ukan davujeqii..is chemskeen shemotrialdaa da mkitxa
nikusha: moiwyine chem garehsee??
mec uceb vupasuxee
mariami: ravii:)
nikusha: anu kii? kai kai agar shegawuuxeeb vici esetii mtanjveli var:) ise nika mqvia
mariami: sasiamovnoaa mariami ..tumca isedac ici chemi saxeli
nikaam dzaan sayavrlad gamicina da mitrialdaa wiinn...inglisuri damtavrda..me saxliskenn gaveshurweee
nikaaa ukan gamomekida da mitxraaa
nikusjha: maar ar ginda migaciloo?
mec daubnevlad vupasuxee
mariami: ravi tu ar gezarebaaa
nikusha: ara ra sisuleleaa
da isev is esayavrlaad gamicinaa....is gimilii romelic mezizgeboda uikbve shemiyvardaaa...
nikusha: xooo aba mitxarii sheyavrbeuli gyaavs?
mariami: araaa:)
nikusha: rato mere eset lamaz gogos??
mariami: kai ra ra lamazi mee mnaxee
nikusha: sxvebi mkidiaa chemtvis lamazi xar;)
mee cota shevwitldii da gamegimaa...
nikusha: ar ginda dges gaviseirnoot?
mariami: xoo ravii
nikusha: ravi tu xoo?
nikusahs isev gaecinaaa
mariami: xooo
nikusha: kaiii 6ze gamogivli da gaviarooot
mariami: kaiiiiii
esemivedit chem saxlaamde is damemshividobaa
me saxlshi s hesulma egrevee kivili movtee mteli saxli avige shushebi chavmtvriee..isetii bednieri viytavida ar vicodi ratooo mara rac mtavariaa viyaviii...vxvdebodi ro dzaan miyvardebodaaaaa.. ise lamazad chavicvi gamovipnachee ro ar vici memogni ese lamazi cxovrebashi ar vyopilvar :D xoo da movida 6saatiiic...karebi gavage tu ara
davianxeee nikusha yvaviilebit xelshi chem kartaad dgaas da migimiiis..ise lamazaad chacumuuliise sayvareeliii : X
nikusha: lamazaaad gamoiyurebiii
mariami: madlobaa shenc dzan magrad xar
nikusha: martlaA?
mariami: xoo
nikusha: dzan mesiamovna ro shen mitxari es
mariami: xooo:)
da wavediiit sad ar viyaviiiit bolooos nikam gaamcheraa ragaciis tqma undoda maraa dzaan uchirdaaa:|
nikusha: icii mariiii ar vici rogor gitxraaa... rogorc ki daginaxe momewoneee ar vici rato mara momewoneee.... msimovnebdaa shentan laprakiii tundac...gagimebaa mtavari iyo shen gxedavdiii....mindoda shentvalebshi chemi tavi damenaxaaaa...magram me mxolod gulgrilobass vxedavdi chemdamii..vxvdebooodi ro ar geevasebodii...mara me araprii ar miqnia rogor yoveltvi sise geqceoodii...didi xani ro ar davdiodiii.imitom rom cudad viyavii...dzan michirdaaaa shens garehseee gamiaraa cudad yopnaam daaa movedi inglisurzee mereee shen moxvedii ise shemomxeedee ro pirvalaad ver davianxeeee shen tvalebshi gurgliirobaa..xo da mere mec gavbede shentan laparakii salxshi migacileee mere shen shexvedraze damtamxvdii..da mec vipiqre ro shentvis es metqvaaaaa ragac exa getyviiii iciii dzaaan miyvarxar...

My Firs Storie (Georgian..Half)


ert dgees vigvidzeb da saats vuyureeeb
vagvianeeeb vaimeeee
Inglisurze magviandebaa...
mara simartle gitxraat mixariaaa mezareboda wasvlaa...xoda chvenii ambaviiic iqidan daiwyoo roo dagvianeebuli mivediii inglisurzee karebshi shevedi tu ara davinaxe ro viagc bichi chem merxzee ijdaaa.... me daupiqreblaad vtove rom aamdgariyooo...
man amomxeda da gamicinaaa,,,ise uzrdeluuraad arc kiaraperi ar utqviaaa me isev gaumeoree rom amdgariyoo...
nikusha: xom xedav vzivar
mariami: eg chemi adgilia da adeeeqii
nikusha: nayidiii gaq??
man es mitxraa da ragac uazrood gamicinaa mec daupiqreblad gavicinee da wavedi sxvaagan davjeeqii...
ingliisuriis damtavrebis tanave gaveshuree saxlshii
uceb uknidan xma mesmis GOGOnaa me yuradgeba ar mimiqcevia metqi vinme matxovaria xurda unda da ise gavagrdzelee gzaa ukan arc mimixediaaaa... isev gavige xma GOGONA...da mivixedee da is uzrdeli bichi dgas da medzaxiiis me davelode is momiaxlovda da isev ise gamigimaa... me vkitxee
mariami: ra iyoo amistvis malodineee?
nikusha: xoo ravii
mariami: kai mashin pkk: ) drois plangva shen gamo ar minda da tan eseti uazro ragaciiistviiis ;)
nikusha: ratoo ese grubaad ? ;)
mariami: ravi amas grubs ver vuwodeb:))
nikusha: kai rogorc gindaa;)
mariami: magrad
am saubris shemdeg wamovediiiii da nervebi meshlebodaaa im uzrdeliis gaxsenebazeee : ) meore dges isev movida inglisurii....me ar mindida wasvlaa radgaan is uzrdeli isev iq damxvdeboda da isev chem adgilzeee...magram mainc wavedii..mivedi tu ara karebi shevageee da zustad is mxvdebaa da zustad chem adgilaas... :) mec araperi ar vutxariiiii da mis ukan davjeqiiii vicodii azri ar eqneboda... shua gakvetilis droos chemsken shemotrialda da isev ise gamicinaa mee sibrazisagaaan pastaa kinagam gadavtezxeeee.... magraam isev davmshviiddiii...rocaa damtavrda gakvetiliii...wamovedii..wamovediii da viagca medzaxiiis MARIAM!!! MAriam!!! gavgijdi nacnobi xma magram chemi saxelii?? :O mivtrialdii da is momyvebaa ukan da dalodebas mtxoovs.... momiaxlovda
nikusha: mariaaam!!
da gamigimaaaa :)
amariami: au es gindoda kide getqcaa??? :)
nikusha: xoooo..kai magrad
mariami: magraad
man isev ise gamigigmaa da waviidaaa....saxlshi dabrunebulma wyali gdavivlee da dasawolad davweqiii.,.. miuxedavaad imisa ro dzan daglili viyaviiiii..mainc ver vidzinebdii..chemi piqrebi mainc imastaan iyooo...! da rato ar mesmodaa Nutu shemiyvardaa? rogor? tavshi mxolod es sityvebi mmimoerebda meti araperii...da piqrebi mxolod mastaan iyooo;( vaimee shemiyvarda rogor;( cudad var...verc ki warmovidgeendii ....da masze piqriit damedzinaaaa....Diliit dzaan magar xasiatze gavigvidzeee.... erti suli mqondaaa rodis vnaxavdii kvlaav maas...gamoviprancheee ragac dzan magar vidze mindoda misvlaaaa...da raom ar vici albat imitom rom mas enaaxaaaaaa..... da mec gamovipranche da wavediii
inglisurze misulmaaa sulmoutmeenlad karebi shevagee da rac vxedav chemi merxi carieliaa da isic arsad chans :(..Kivilii mindodaa... mara ra meqnaaa..